Vedtægter

Vedtægterne for Blodprop- og AK-Patientforeningen blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11. april 2002.
Efterfølgende ændringer er vedtaget på generalforsamlingen henholdsvis den 20. april 2004, 12.april 2005 og 12. april 2011

§ 1

Stk. 1    
Foreningens navn:  Blodprop- og Ak-Patientforeningen.

Stk. 2    
Foreningens hjemsted: København.

Stk. 3    
Foreningen er grundlagt uden begrænset varighed.

§ 2

Stk. 1    
Formål: Blodprop- og AK-Patientforeningen er startet som en frivillig, privat patientforening, hvis formål er at forbedre omsorgen for de, der er i AK-behandling.

Foreningens målsætning: At øge kendskabet til alle de faktorer, der påvirker behandlingen, for der igennem at opnå en mere effektiv behandling og dermed den maksimale beskyttelse mod blodpropper og bivirkninger i form af blødninger.

Stk. 2    
At formidle denne viden, ikke alene til de, der er i behandling, men også til amter, kommuner, praktiserende læger, hospitaler, rekreationshjem m.m.

At støtte og fremme udvikling og forskning.

§ 3

Stk. 1    
Medlemmer: Som medlemmer kan optages alle i AK-behandling, deres pårørende eller enhver, der har lyst til at støtte foreningens arbejde.

Stk. 2    
Medlemskontingentet fastsættes årligt på generalforsamlingen.

Medlemmerne er kun forpligtede til at betale dette kontingent.

Medlemmerne har personlig stemmeret ved generalforsamlingen, når det fastsatte kontingent er rettidigt indbetalt.

Ny indmeldte medlemmer kan efter ønske få udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter.

Stk.3     
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 4

Stk. 1    
Finansiering og ansvar: Foreningen finansierer sin virksomhed ved kontingenter, arv, gaver, legater, fonde og tilskud.

Stk. 2    
Foreningen tegnes af formanden samt 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.

Stk. 3
Foreningen hæfter alene med sin formue. Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld.

Større dispositioner med foreningens midler skal forelægges bestyrelsen og underskrives af mindst kasserer samt formand.

§ 5

Stk. 1   
Generalforsamlingen: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Der afholdes generalforsamling en gang årligt i april måned på et sted, der er hensigtsmæssigt.

Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt, med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 2   
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende:

Valg af dirigent
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab og budget
Fastsættelse af kontingent
Forslag fra bestyrelsen
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer, 7 personer
Valg af suppleanter, minimum 2 personer
Valg af kritisk revisor samt revisorsuppleant

Eventuelt

Stk. 3  
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er til stede.

Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed (medmindre der ifølge vedtægterne kræves større tilslutning).

Alle personvalg, bortset fra dirigent, suppleanter og stemmetællere, kan ske skriftligt.

Stk. 4  
Et referat af generalforsamlingen indføres i foreningens protokol og underskrives af dirigent, sekretær og formand.

Stk. 5  
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6  
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles ved bekendtgørelse 14 dage forud, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis halvdelen af medlemmerne skriftligt fremsender begæring herom, vedlagt udtalelse om de sager, der ønskes behandlet.

Stk. 7   
Stemmeret og valgbarhed har alle gyldige medlemmer.

§ 6

Stk. 1   
Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. De vælges på skift hhv. 3 og 4 medlemmer hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Stk. 2   
Der vælges mindst 2 suppleanter for 1 år. Suppleanterne har møderet til bestyrelsesmøderne, men kan ikke deltage i afstemninger.

Stk. 3   
På generalforsamlingen vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Begge vælges for 2 år ad gangen forskudt på hhv. lige og ulige år.         

§ 7

Stk. 1
Vedtægtsændringer: Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af den fremmødte forsamling.

Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første.

På denne generalforsamling kan forslaget vedtages ved simpelt stemmeflertal.

§ 8

Stk. 1  
Foreningens opløsning: Foreningens opløsning kræver 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 og maksimalt 5 ugers mellemrum.

Ved opløsning af foreningen, er det generalforsamlingen, der beslutter, hvem et evt. overskud skal doneres til.

Vedtægter

Vedtægterne for Blodprop- og AK-Patientforeningen blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11. april 2002.
Efterfølgende ændringer er vedtaget på generalforsamlingen henholdsvis den 20. april 2004, 12.april 2005 og 12. april 2011

§ 1

Stk. 1    
Foreningens navn:  Blodprop- og Ak-Patientforeningen.

Stk. 2    
Foreningens hjemsted: København.

Stk. 3    
Foreningen er grundlagt uden begrænset varighed.

§ 2

Stk. 1    
Formål: Blodprop- og AK-Patientforeningen er startet som en frivillig, privat patientforening, hvis formål er at forbedre omsorgen for de, der er i AK-behandling.

Foreningens målsætning: At øge kendskabet til alle de faktorer, der påvirker behandlingen, for der igennem at opnå en mere effektiv behandling og dermed den maksimale beskyttelse mod blodpropper og bivirkninger i form af blødninger.

Stk. 2    
At formidle denne viden, ikke alene til de, der er i behandling, men også til amter, kommuner, praktiserende læger, hospitaler, rekreationshjem m.m.

At støtte og fremme udvikling og forskning.

§ 3

Stk. 1    
Medlemmer: Som medlemmer kan optages alle i AK-behandling, deres pårørende eller enhver, der har lyst til at støtte foreningens arbejde.

Stk. 2    
Medlemskontingentet fastsættes årligt på generalforsamlingen.

Medlemmerne er kun forpligtede til at betale dette kontingent.

Medlemmerne har personlig stemmeret ved generalforsamlingen, når det fastsatte kontingent er rettidigt indbetalt.

Ny indmeldte medlemmer kan efter ønske få udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter.

Stk.3     
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 4

Stk. 1    
Finansiering og ansvar: Foreningen finansierer sin virksomhed ved kontingenter, arv, gaver, legater, fonde og tilskud.

Stk. 2    
Foreningen tegnes af formanden samt 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.

Stk. 3
Foreningen hæfter alene med sin formue. Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld.

Større dispositioner med foreningens midler skal forelægges bestyrelsen og underskrives af mindst kasserer samt formand.

§ 5

Stk. 1   
Generalforsamlingen: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Der afholdes generalforsamling en gang årligt i april måned på et sted, der er hensigtsmæssigt.

Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt, med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 2   
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende:

Valg af dirigent
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab og budget
Fastsættelse af kontingent
Forslag fra bestyrelsen
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer, 7 personer
Valg af suppleanter, minimum 2 personer
Valg af kritisk revisor samt revisorsuppleant

Eventuelt

Stk. 3  
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er til stede.

Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed (medmindre der ifølge vedtægterne kræves større tilslutning).

Alle personvalg, bortset fra dirigent, suppleanter og stemmetællere, kan ske skriftligt.

Stk. 4  
Et referat af generalforsamlingen indføres i foreningens protokol og underskrives af dirigent, sekretær og formand.

Stk. 5  
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6  
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles ved bekendtgørelse 14 dage forud, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis halvdelen af medlemmerne skriftligt fremsender begæring herom, vedlagt udtalelse om de sager, der ønskes behandlet.

Stk. 7   
Stemmeret og valgbarhed har alle gyldige medlemmer.

§ 6

Stk. 1   
Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. De vælges på skift hhv. 3 og 4 medlemmer hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Stk. 2   
Der vælges mindst 2 suppleanter for 1 år. Suppleanterne har møderet til bestyrelsesmøderne, men kan ikke deltage i afstemninger.

Stk. 3   
På generalforsamlingen vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Begge vælges for 2 år ad gangen forskudt på hhv. lige og ulige år.         

§ 7

Stk. 1
Vedtægtsændringer: Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af den fremmødte forsamling.

Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første.

På denne generalforsamling kan forslaget vedtages ved simpelt stemmeflertal.

§ 8

Stk. 1  
Foreningens opløsning: Foreningens opløsning kræver 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 og maksimalt 5 ugers mellemrum.

Ved opløsning af foreningen, er det generalforsamlingen, der beslutter, hvem et evt. overskud skal doneres til.

Nyt