Blodprop? Nej tak!

Foreningen

Er landsdækkende og en forening for alle, der er i blodpropforebyggende medicinsk behandling.


 

Blodprop- og AK-Patientforeningen er en privat forening, der samler informationer om Antikoagulationsbehandling, som i daglig tale kaldes AK-behandling.

Blodprop-og AK-Patientforeningen er uden offentlig økonomisk støtte.

De økonomiske midler kommer fra kontingenter og gaver.

Hvert år søger og har foreningen dog modtaget støtte fra Tips- og lottomidlerne

Foreningen arbejder aktivt for, at så mange AK-patienter som muligt kan oplæres til selvstyret AK-behandling med et lille måleapparat, hvor man - via en bloddråbe fra fingeren - kan måle blodstørkningen (INR) en gang ugentlig hjemme hos sig selv.

Den selvstyrede AK-behandling sikrer gennem hyppigere kontrol langt mere stabil behandling.

Foreningen deltager gerne i konferencer for alment praktiserende læger for at kunne videregive de erfaringer, vi får gennem kontakten til AK-patienterne.

Foreningen deltager også i sundhedsdage og -udstillinger arrangeret af sygehuse, apoteker m.fl.

Patienter diagnosticeret med Atrieflimren (hjerteflimmer) - som nu kan tilbydes medicinsk behandling med et af de nye, godkendte midler (Pradaxa®, Xaralto® eller Eliquis®) - er selvfølgelig også meget velkommen i foreningen.

Foreningen har god kontakt til AK-Centre og AK-Skoler rundt om i landet, men støttes især af AK-Skolen på Frederiksberg Hospital i København og AK-Centret på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Foreningen er medlem af den internationale organisation ISMAAP (InternationalSelf-Monitoring Association of Oral Anticoagulated Patients).

Denne organisation arbejder tæt sammen med den lægelige organisation ISMAA, World Heart Federation og Anticoagulation FORUM.

Årligt kontingent er fastsat til 150 kr. for enkeltpersoner og 250 kr. for ægtepar/familie.

 

Privatlivspolitik

 Persondataforordning - forkortet GDPR (General Data Protection Regulation) er et regelsæt, der også gælder for foreninger og som skal beskytte de data (oplysninger) den enkelte forening, har om sine medlemmer og udmøntes i foreningens Privatlivspolitik.

 Forordningen fastlægger blandt andet hvordan foreningen opbevarer og bruger personoplysningerne og forpligter samtidig foreningen til at oplyse medlemmerne om det.

 

AK-foreningen opfylder sine forpligtelser i overensstemmelse med EU´s forordning ved på AK-foreningens hjemmeside at oplyse:

 • Oversigt over de data AK-foreningen opbevarer

 • Beskrivelse af, hvordan AK-foreningen bruger oplysningerne

 • Beskrivelse af medlemmernes rettigheder i forhold til de indhentede/opbevarede data

   

  Oversigt om de data, AK-foreningen opbevarer

  AK-foreningen opbevarer oplysning om medlemmets medlemsnummer, navn og adresse samt type af medlemskab. Oplysningerne opbevares i AK-foreningens medlemskartotek, der er registreret i NETS opkrævningssystem og med udskriftsmulighed til Excel-regneark.

   Endvidere opbevares oplysning om mailadresse, telefonnummer (mobil og fastnet), såfremt disse oplysninger er kendt af AK-foreningen.AK-foreningens kasserer varetager ajourføring af medlemskartotek og orienterer bestyrelsen for AK-foreningen, der har adgangsmulighed til oplysningerne.

 • Endvidere opbevarer kassereren cpr.nummer for personer, der modtager skattepligtige ydelser fra AK-foreningen. Oplysningen fremgår af regnskabsbilag for indberetning til SKAT og opbevares sammen med disse. 

 • Beskrivelse af, hvordan AK-foreningen bruger oplysningerne

  AK-foreningen bruger medlemmets data om navn og adresse alene til at opkræve kontingent til AK-foreningen. Ved udmeldelse af AK-foreningen slettes samtlige oplysninger om det udtrådte medlems data.

   AK-foreningen bruger ikke de individuelle oplysninger til markedsføring eller udleverer oplysningerne til andre.

   Type af medlemskab bruges til at udarbejde statestik til internt brug i foreningen samt til oplysning i ansøgninger om fondsstøtte til drift af foreningens aktiviteter. I statestikkerne fremgår ikke personoplysninger om det individuelle medlem.

   Oplysning om cpr.nummer indgår i regnskabsmateriale i 5 år, hvorefter bilag med oplysningerne makuleres.

   Beskrivelse af medlemmernes rettigheder i forhold til indhentede/opbevarede data

  Det enkelte medlem har til enhver tid ret til at få forevist de opbevarede data for medlemmet.

   Såfremt medlemsskabet ønskes bibeholdt, kan medlemsnummer, type af medlemskab samt navn og adresse ikke slettes. Øvrige oplysninger vil efter medlemmets ønske blive fjernet fra AK-foreningens arkiv.

   

  Bestyrelsen for AK-foreningen

 • August 2018

www.akpatient.dk Medlemsservice tlf. 7020 8603 e-mail:medlemsservice@akpatient.dk
Sponseret af Strategy A/S og Up-Site Aps